میز کارمندی

اکثر اعضای فعال یک فضای اداری را کارمندان تشکیل می دهند و طبیعتاً بیشترین فضا را در یک محیط اداری باید برای کارمندان در نظر گرفت. یک میز کارمندی مناسب می‌تواند یک فضای مناسب و کارآمد برای یک کارمند باشد.
در صورتی که محدودیت فضایی داشته باشیم نباید از ابعاد میز کارمندی کم کرد بلکه می‌توان با یک طراحی حرفه‌ای و انتخاب درست یک میز مناسب از فضای موجود حداکثر استفاده را نمود.
میز کارمندی می‌تواند از خانواده میز مدیریت موجود در همان مجموعه انتخاب شود با فرق اینکه معمولاً میز کارمندی سایز کوچک‌تری از مدیریت دارد. معمولاً اندازه طول صفحه در میزهای کارمندی بین ۱۲۰دتا ۱۷۰ سانتی‌متر و عرض صفحه بین۶۰ تا ۷۵ سانتی‌متر و ارتفاع استاندارد ۷۵ سانتی‌متر است.
انواع میز کارمندی