نمایندگی فروش در رشت


 نشانی: رشت - خیابان سعدی مبلمان اداری آسیا
 نام صاحب نمایندگی: سرکار خانم زنده دل
 تلفن: ۰۱۳ – ۳۳ ۲۶ ۴۲۸۰ ۰۱۳ – ۳۳ ۲۶ ۴۲۸۱ ۰۱۳ – ۳۳ ۲۶ ۴۲۸۲