نمایندگی فروش دراستان البرز


 نشانی: کرج - خیابان بعثت - بلوار زنبق - زنبق 13 - شماره 34\r\nدفتر فروش و قراردادهای الوند\r\n
 نام صاحب نمایندگی: حمید رضایی
 تلفن: 026 - 32 55 17 47
 موبایل: 09124682590
 دورنگار (فکس): 026 - 32 52 91 84